ช่วงเช้า (08.00 - 12.00 น.)
 • คลินิก ระบบทางเดินหายใจ COPD
ช่วงเช้า (08.00-12.00 น.)
 • คุมกำเนิด
 • คลินิกวัณโรค
ช่วงบ่าย (13.00 - 16.30 น.)
 • ใส่/ถอดยาฝัง
 • คลินิกกัญชาทางการแพทย์
ช่วงเช้า (08.00 -12.00 น.)
 • คลินิกฝากครรภ์

ช่วงบ่าย (13.00 - 16.30 น.)
 • คลินิกวัยรุ่น
 
ช่วงเช้า (08.00 -12.00 น.)
 • สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ช่วงบ่าย (13.00 -16.30 น)
 • เยี่ยมหลังคลอด
ช่วงเช้า (08.00 -12.00 น.)
 • งานอนามัยโรงเรียน
 • คลินิกไทรอยส์