แพทย์หญิงสโรชา แพทย์เพียร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานชมรมจริยธรรมนำกะเปอร์ก้าวไกล ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรม

แพทย์หญิงสโรชา แพทย์เพียร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานชมรมจริยธรรมนำกะเปอร์ก้าวไกล ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรม

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ